Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen. 

Artikel 2
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór april van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is 
het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na 
indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Ereleden kandidaatstelling geschiedt door het bestuur, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 9
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Besluitvorming

Artikel 11
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 12
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming
overgegaan. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter 
bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten 
beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is 
aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 13
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 14
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treedt één van de bestuursleden in de functie van voorzitter, secretaris en 
penningmeester af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 15
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 16
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 17
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op 5000 euro.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 18
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen 
van het bestuur; 
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.


Aanmelding

Artikel 19
De bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten worden opgenomen in de ledenlijst van de website KNLTB.Club. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de beheerder van de website en de door het bestuur aangewezen functionarissen.
De volgende persoonsgegevens zijn nodig voor verenigingsactiviteiten en in het kader van de privacywet afgeschermd: Roepnaam; Achternaam; geboortedatum; e-mail adres en telefoonnummer.
De Ledenadministratie kan voor administratieve taken gebruik maken van de bij de aanmelding verstrekte adresgegevens.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven. 

Artikel 20
Inactief lidmaatschap:
Dit zijn leden die door blessure / tijdelijk verblijf buitenland / zwangerschap en andere door het bestuur goed te keuren redenen gedurende een periode van minimaal 6 maanden niet in staat zijn om te tennissen. Mocht een lid voor een inactief lidmaatschap in aanmerking willen komen dan kan dat alleen als het lid een schriftelijk verzoek indient bij het bestuur. Voor de uitvoering van de regeling is de ledenadministrateur door het bestuur gemachtigd de nodige handelingen te verrichten. Bij inwilliging door het bestuur zal de contributie voor het kalenderjaar worden aangepast.
Het basisbedrag is € 50,00 (2019) en zal telkens met het zelfde percentage de jaarlijkse  contributievaststelling volgen. Tijdens de inactieve periode zijn Inactieve Leden niet speelgerechtigd.

Non Playing Leden;
Dit zijn leden die, hoewel ze niet tennissen toch graag lid van de vereniging willen zijn. Zij betalen jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bedrag. Bij dit lidmaatschap is het toegestaan om activiteiten bij te wonen; Zodoende blijven non-playing-leden verbonden met de vereniging. Zij worden in het bezit gesteld van een ledenpas.

Tussentijds opzeggen lidmaatschap:

Artikel 21
Dit is niet mogelijk tenzij het bestuur besluit dat hiervoor een dwingende reden aanwezig is. Een lidmaatschap is een contract wat duurt van 1-1 tot 31-12 van enig jaar.

Pasje: (lidmaatschapspasje) 

Artikel 22
Het pasje is het bewijs dat iemand lid is van TCWO en gelegenheid heeft om gebruik te maken van de faciliteiten die TCWO biedt. Uitzondering daarop zijn de inactieve leden en de non-playing leden. Als een persoon geen pasje heeft dan heeft hij niet aan zijn verplichtingen voldaan richting de vereniging en kan dus niet deelnemen aan de activiteiten die TCWO aanbiedt. Een pasje dat kapot gaat kan op verzoek tegen betaling van de kosten vervangen worden, waarvoor men zich dient te melden bij de 
ledenadministratie. 

Afhangen,afhangsysteem, baanreglement: 

Artikel 23
Toegang tot het park: Het park is toegankelijk met behulp van je ledenpas. Het is de bedoeling dat je de poort sluit na entree zodat geen ongewenste gasten het park op kunnen.
De deur naar de kleedkamers en toiletten kun je zelf openen door je ledenpas door de lezer (rechts van de toegangsdeur) te halen. Als je binnen klaar bent en je verlaat als laatste het paviljoen, kun je de deur gewoon dicht trekken, nadat je het alarm hebt geactiveerd middels het drukken op knop “A” van het alarm-paneeltje. Alle senior leden met een geactiveerd pasje voor de kantine kunnen deze ook openen middels het doorhalen van het pasje. Als je als laatste de kantine verlaat kun je het alarm (separaat van de rest van het paviljoen) activeren door op het knopje “C” te drukken van het alarm paneeltje.

Speeltijden:
Enkel spel: 45 minuten, incl. inspelen en opruimen 
Dubbel spel: 60 minuten, incl. inspelen en opruimen
Miniveld: 45 minuten
Oefenkooi: 15 minuten 

Drukte: Bij drukte moet er gedubbeld worden! Toelichting, wanneer is het druk? Het is 
druk als alle vrij bespeelbare banen bezet zijn. Op dat moment is afhangen voor 
enkelspel dus niet toegestaan en moet er afgehangen worden voor een dubbelspel.

De banen:

Artikel 24
Baan 4: is tot 19.00 uur jeugdbaan en aan de jeugd voorbehouden. Na dit tijdstip is dit 
een gelijke rechten baan. Baan 1 -2 – 3 -5 – 6 zijn gelijke rechten banen.
Gelijke rechten baan spreekt voor zich, zowel senioren als junioren kunnen met het 
afhangsysteem gebruik maken van deze banen. Als er bij de competitie of andere 
activiteiten gebruik wordt gemaakt van meerdere banen, zijn de vrije banen gelijke 
rechten banen.
Baan 5 en 6: hierop vinden met regelmaat de trainingen plaats.
Bij activiteiten die nog niet in het afhangsysteem zijn vastgesteld kan op aanwijzing van 
de organisatie van een baan gebruik worden gemaakt met behulp van het 
afhangsysteem (dit is altijd een gelijke rechten baan). Indien alle banen door de 
activiteit worden gebruikt wordt dit aan de leden bekend gemaakt via de website, en/of 
ClubApp en/of persoonlijke mail. 

Bespeelbaarheid banen: 

Artikel 25
Als het park open is, zijn in principe alle banen bespeelbaar, tenzij anders aangegeven 
op het publicatiebord of via onze site. Onder bepaalde weersomstandigheden mogen de banen niet worden bespeeld. Dit wordt zowel op de website als via andere publicatie op tijd aangegeven.

Met onweer mag er in geen geval worden gespeeld.

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het nemen van besluiten over bespeelbaarheid van de banen.

Afhangen: 

Artikel 26
Afhangen geschiedt met je tennispasje in het digitale afhangsysteem in de gang van het paviljoen. Een beschrijving voor het gebruik is aanwezig. Je kunt ook een baan reserveren via de website en de ClubApp. Het systeem bepaalt aan de hand van het aantal ingevoerde pasjes/opgegeven medespelers de tijd die voor jou en je medespelers gereserveerd wordt. Niet afhangen betekent geen rechten op de baan. Als iemand anders de baan op wil, die wel afgehangen heeft, dien je de baan te verlaten. Dit geldt voor zowel jeugd- als seniorleden. Als niemand naar de baan komt kun je blijven spelen totdat er iemand zich meldt die afgehangen heeft voor die baan.

Baanonderhoud:

Artikel 27
Het is de bedoeling dat u de baan netjes achterlaat. Ook eventueel zaken van anderen moet opgeruimd worden. Vegen hoeft niet, mag wel. Mankementen aan of op de banen dienen gemeld te worden aan de onderhoudscommissie.

Introductie:

Artikel 28
Het is de leden toegestaan introducés uit te nodigen onder de volgende voorwaarden:

  • De introducé is vergezeld van een lid van TC Weert-Oost.
  • Eenzelfde persoon mag per seizoen slechts 5 maal geïntroduceerd worden.
  • Alleen toegestaan als er meer dan 1 baan vrij is.
  • De introducé moet met naam ingevoerd worden in het afhangbord.
  • De betaling geschied achteraf d.m.v. een factuur, verzorgd door de 
    penningmeester.
  • De factuur wordt gestuurd naar het TCWO-lid. De kosten per introductie worden jaarlijks vastgesteld.

Vrij spelen op de banen door junioren:

Het is voor junioren van andere weerter tennisverenigingen toegestaan om vrij op ons 
park te spelen, mits ze vergezeld zijn door een juniorlid van TC Weert Oost.

Bardiensten:

Artikel 29
Alle leden die daarvoor geen vrijstelling hebben dienen 2 bardiensten per jaar te draaien. Eén van deze bardiensten wordt tijdens een evenement gepland. Reguliere activiteiten als een “husselavond” worden niet gezien als evenement. Als borg betalen de leden hiervoor een vergoeding. Je kunt de bardiensten “afkopen” door jaarlijks de borg te betalen. Leden die aangewezen zijn als vrijwilliger, een weekdienst (is goed voor 2 bardiensten) draaien, of aangegeven hebben dat zij hun bardiensten afkopen hoeven geen bardiensten te draaien. Voor de bardiensten en de weekdiensten is een 
bar en weekdienstreglement beschikbaar.

IVA - Instructie Verantwoord Alcoholgebruik:

Artikel 30
Ieder lid van TCWO die assisterende werkzaamheden verricht achter de bar (bardienst) of bij de organisatie van de bar (weekdienst en of commissielid) dient het IVA –certificaat te behalen. Heeft men dit certificaat niet dan kan men geen bardienst doen en dan zal men dus gedwongen zijn om de borg die hiervoor staat te betalen. Desgewenst zal iemand van TCWO een lid assisteren bij het behalen van dit certificaat. Voor het behalen van dit certificaat kan men online een korte toets doen via http://www.nocnsf.nl/iva . Heeft men het certificaat behaald dan dient een lid dit te melden bij de coördinator bardiensten.

Slotbepalingen

Artikel 31
Op de website van de vereniging staan diverse reglementen voor o.a. de bardiensten, baangebruik, afhangsysteem, e.d. Het is de bedoeling dat de leden deze reglementen kennen en naleven.

Artikel 32
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op

Huishoudelijk-reglement-2021.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 495 537 529

TC Weert-Oost

Kaaskampweg 5
6004 RT Weert

KVK-nummer

40176156