Alle relevantie informatie voor onze (toekomstige) leden

In de ledenwijzer vind je alle relevante informatie als (toekomstig) lid. Van aan- en afmelden tot baanreglement, van bardiensten tot contributies, van trainingen tot speeltijden, etc, etc. 

 

1. INTRODUCTIE

TC Weert-Oost (TCWO) is in november 1978 opgericht en was tot 2009 gevestigd aan de 
Tromplaan waar op 5 gravelbanen getennist kon worden. In 2009 is TCWO verhuisd naar de 
huidige locatie aan de Kaaskampweg. Hier liggen 6 tennisbanen met LED-verlichting, een 
oefenkooi en een miniveld. Allemaal all weatherbanen.

 

2. ORGANISATIE

Kort samengevat ziet de organisatiestructuur er als volgt uit:

 • Bestuur 
  Het bestuur van TCWO bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen 
  Bestuur (AB).

 • Dagelijks Bestuur 
  Het DB bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Taken van het DB zijn 
  o.a. het opstellen van beleid, het verzorgen van de in- en uitgaande correspondentie, 
  het voorzitten en notuleren van de vergaderingen, het beheren van de financiën, het 
  onderhouden van representatieve taken, het beheren van de ledenadministratie, het 
  innen van contributie en andere inkomsten en de uitgifte van spelerspasjes etc.

 • Algemeen bestuur 
  Het AB bestaat uit het DB en de voorzitters van de diverse commissies (zie bij 
  Commissies).Taken van het AB zijn o.a. het uitvoeren van de beleidsmatig opgestelde 
  taken, het aansturen van de uitvoering binnen de commissies, het aansturen van de 
  dagelijkse taakuitvoering binnen de commissies, het op elkaar afstemmen van de 
  activiteiten van de verschillende commissies. 

Voor samenstelling en bereikbaarheid van het bestuur en de diverse commissies zie de 
website onder clubinformatie. 
In principe doe je zaken met een commissie. Is je vraag commissie-overstijgend of heb je een 
klacht richt je dan tot de secretaris ([email protected]). 

2.1 Commissies 

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies die in het DB en AB gedefinieerde taken 
uitvoeren. Alle commissie- en bestuursleden zetten zich in als vrijwilligers. Samengevat betreft 
het de volgende commissies met respectievelijke taken.

2.1.1 Jeugdcommissie (JC) 

De jeugdcommissie behartigt de belangen van zowel de jeugdleden als de ouders en is een 
belangrijke schakel tussen de jeugd/ouders en het bestuur. Nieuwe leden worden door de 
jeugdcommissie opgevangen en zo meegenomen binnen de vereniging. Daarnaast regelt en 
verzorgt de jeugdcommissie samen met de technische commissie de interne en externe 
jeugdcompetitie, clubkampioenschappen en recreatieve toernooien en activiteiten. Ook 
probeert de jeugdcommissie zo veel mogelijk nieuwe jeugdleden te werven. 

2.1.2 De Onderhoudscommissie (OC) 

De Onderhoudscommissie heeft als taak het onderhouden van het park, de tennisbanen en 
het paviljoen. De OC heeft zitting in de toernooicommissie die onder leiding van de Technische 
Commissie en het bestuur toernooien organiseert. 

2.1.3 De Technische Commissie (TC) 

De Technische Commissie is belast met alle KNLTB gerelateerde wedstrijdtennis en 
tennislessen.

De TC houdt zich bezig met de ontwikkeling van en verhogen van de prestatie van tennis. 
Bij het organiseren van toernooien is de TC leidend in de toernooicommissie. 
 
De TC heeft 4 hoofdtaken: 

 • Toernooien:
  T.C. Weert-Oost Krokustoernooi, T.C. Weert-Oost CK Enkel & Mix, T.C. Weert-Oost Jeugdtoernooi, T.C. Weert-Oost Open Toernooi en T.C. Weert-Oost CK Dubbel. De TC publiceert het toernooi en beheert de inschrijving. Wanneer de inschrijving voorbij is zal de loting en wedstrijdplanning gedaan worden. Dit wordt naar de speler gecommuniceerd.

 • Competities:
  KNLTB Voorjaarscompetitie, Najaarscompetitie, en Wintercompetitie

 • Tennis lessen:
  Zomer- en winterlessen via TML.

 • Diversen:
  Cranendonck Competitie, Inkoop tennisballen, etc. 

2.1.4 De Horeca en Activiteiten Commissie( HAC) 

De HAC is het aanspreekpunt voor bar- en keukendiensten. De HAC is verantwoordelijk voor 
het Inplannen van bar- en keukendiensten en de samenstelling van het rooster Weekdiensten. 
De HAC heeft zitting in de toernooicommissie die onder leiding van de Technische Commissie 
en het bestuur toernooien organiseert. De HAC organiseert eigen activiteiten/toernooitjes. 
Bijhouden voorraad Husselformulieren en de hierop vermelde uitslagen. De HAC is 
verantwoordelijk voor de voorraad en de inkoop van drank en etenswaren. De HAC is het 
aanspreekpunt voor alle leden die een activiteit willen organiseren en daarbij gebruik willen 
maken van de bar. 

2.1.5 De PR Commissie 

De PR Commissie heeft drie hoofdtaken: interne en externe communicatie, verkrijgen en 
onderhouden van sponsorrelaties, en ledenwerving en -behoud. Daarnaast ondersteunt de PR 
commissie tijdens toernooien en andere activiteiten m.b.t. communicatie, sponsoring, ed. 

2.2 Algemene Leden Vergadering

Het bestuur houdt 1 maal per jaar ( in februari) een Algemene Ledenvergadering (ALV), 
waarbij alle leden van TCWO worden uitgenodigd. 

Onderwerpen zijn o.a.: 

 • Het bestuur legt voorstellen voor aan de leden waarover gestemd gaat worden: o.a. voorstellen tot wijziging contributie
 • Algemeen jaarverslag
 • Financieel jaarverslagFinanciële begroting en balans
 • Bestuursmutaties

2.3 Vrijwilligers 

Onze club wordt volledig gerund door vrijwilligers. Voor bepaalde activiteiten zijn 
vrijwilligers hard nodig. Je kunt altijd een steentje bijdragen. Voor meer informatie neem svp 
contact op via [email protected] of vraag één van de bestuursleden

 

3. LIDMAATSCHAP

De TCWO kent diverse lidmaatschappen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wens 
van de leden.

3.1 Lidmaatschappen

Lidmaatschappen met KNLTB inschrijving:

 • Senior KNLTB
 • Senior 75+ Zomer
 • Medior voor senioren tussen 18 en 21 jaar
 • Jeugdlid KNLTB (tot 18 jaar)
 • Inactief lid zie onder Ziekte etc Wel toegangsrecht; tijdelijk geen recht op spelen.
 • Competitie leden. Deze leden zijn lid van een van onze competitie teams. Aan het einde 
  van het kalenderjaar worden ze afgemeld als lid. Competitieleden mogen alleen tijdens de 
  competitiewedstrijden onze banen bespelen. 
  Leeftijd geldt op peildatum. Peildatum is 01 januari van het jaar waarin de leeftijd wordt bereikt. 
  Een jeugdlid gaat contributie betalen vanaf het kalenderjaar waarin het 10 jaar wordt.

Lidmaatschappen zonder KNLTB inschrijving:

 • Non-playing lid. Leden die niet meer kunnen/ willen tennissen maar wel graag lid willen 
  blijven/zijn. Wel toegangsrecht, geen recht op spelen.

3.2 Aanmelden als lid

Als de aanmelding via de website is gedaan gaat de ledenadministratie voor jou aan de slag. 
Je wordt (afhankelijk van type lidmaatschap) aangemeld bij de KNLTB. Na je aanmelding bij TCWO heb je een welkomst-mail ontvangen. In die mail staat je clubnummer en bondsnummer (indien ingeschreven bij de KNLTB). Vervolgens wordt door de ledenadministratie een ledenpas aangevraagd. De levering kan 1 tot 2 weken in beslag nemen. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven. De vereniging is verplicht de adresgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. 

3.4 Afmelden als lid

Leden dienen zich uiterlijk per 31 december schriftelijk bij de ledenadministratie af te melden 
voor het nieuwe seizoen. Na deze datum zal het lid gebonden zijn aan de verplichtingen voor 
het nieuwe seizoen en zal de contributie in rekening worden gebracht. Het 
lidmaatschapsseizoen loopt van 01 januari tot en met 31 december. 

3.5 Contributies en betalingen 

Ieder lid betaalt jaarlijks contributie voor het vrij spelen op de banen van TCWO. 
De ledenadministratie verstuurt jaarlijks de contributiefacturen naar alle leden. Contante 
betaling van contributiegelden is niet mogelijk. De ledenadministrateur is gerechtigd de pasjes 
te activeren voor toegang tot het park en bewijs van inschrijving bij de KNLTB als het 
verenigingslid de contributie heeft voldaan. 
 
Contributiewijzigingen worden jaarlijks door het bestuur berekend/voorgesteld en in de ALV 
jaarvergadering door de leden bekrachtigd. De voor elk jaar vastgestelde contributies worden 
vermeld op de website. 
 
Elk jaar wordt van elk senior lid, tot 70 jaar oud, een borgsom voor de te verrichten bardiensten 
gevraagd. Deze borgsom wordt tegelijk met de factuur van de contributie geïnd. Heeft het lid 1 
of 2 van de gevraagde bardiensten verricht dan kan de borgsom naar rato door het lid 
worden teruggeclaimd door een mail te sturen naar de bardienst coordinator. 

3.6 Clubapp 

De Clubapp is een app speciaal voor leden. De app wordt ook gebruikt om nieuwsflitsen te 
ontvangen. 
 
Download de KNLTB ClubApp via de Appstore of Googleplay.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lisa.knltb.app&hl=nl&pli=1

https://apps.apple.com/us/app/knltb-clubapp/id1450502339?itsct=apps_box_link&itscg=30200

Na je aanmelding bij TCWO 
heb je een welkomst-mail ontvangen. In die mail staat je clubnummer en bondsnummer. Zorg 
ervoor dat de ledenadministrateur steeds een juist mailadres en mobiel nummer van je heeft. 
Na het aanmaken van een wachtwoord kun je inloggen in de ClubApp. Je kunt de 
contactgegevens van jouw club vinden door op 'Waar vind ik mijn inloggegevens?' te klikken 
in het inlogscherm.

Wat kan er allemaal in de Clubapp?
Voor mogelijkheden in de Clubapp zie URL KNLTB ClubApp : KNLTB.Club
Mocht je problemen ondervinden met inloggen neem dan contact op met de 
Ledenadministratie [email protected]

3.7 Ziekte, blessures, zwangerschap 

Leden die onverhoopt ernstig ziek worden, geblesseerd raken zwanger worden of langere 
tijd in het buitenland verblijven, waardoor zij gedurende minimaal 6 maanden niet kunnen 
tennissen, kunnen na aanvraag bij de ledenadministrateur en na goedkeuring van het 
dagelijks bestuur tijdelijk “inactief lid” worden. 
 
Dit houdt in dat zij gedurende de periode dat ze inactief zijn niet op de baan mogen komen 
tennissen. Zij mogen wel deelnemen aan de rondom het tennis georganiseerde activiteiten. 
Uit deze inactieve periode vloeit een restitutie naar ratio van hun contributie. 
 
Let op: deze regeling geldt niet voor een griepje of verkoudheid, maar is echt bedoeld voor 
onderbreking om bovengenoemde redenen voor een te verwachten periode van 6 maanden of 
langer. 

3.8 Ledenpas

Vanaf 01 januari 2024 komt de ledenpas te vervallen!

Ieder lid van de vereniging ontvangt na aanmelding een ledenpas. De ledenpas is voorzien 
van je pasfoto, je geboortedatum, het verenigingsnummer en je KNLTB bondsnummer. 
De ledenpas wordt je verstrekt door de ledenadministrateur en de pas wordt geschikt gemaakt 
als toegangspas voor ons terrein en als pasje om af te hangen op ons elektronisch 
afhangbord. Bij verlies of beschadiging zal de ledenadministratie tegen kostprijs een nieuwe 
ledenpas verstrekken.

 

4. PARK EN PAVILJOEN

4.1 Baanreglement 

Voor het gebruik van de banen geldt het baanreglement. Alle leden dienen zich te houden aan 
dit baanreglement. Het bestuur gaat er van uit dat ieder lid zijn verantwoordelijkheid neemt. In 
voorkomende gevallen is het bestuur gerechtigd disciplinaire maatregelen te nemen tegen 
overtreders!

Buiten de competitie en de toernooien dient iedereen zelf tennisballen mee te brengen.

Bij TCWO is het niet mogelijk rackets of ballen te lenen.

4.1.1 Afhangen

Afhangen is een begrip uit het verleden toen fysieke tennispassen aan een bord moesten 
worden gehangen zodat zichtbaar was wie op de baan mocht spelen.

Heden gebeurt afhangen met je tennispasje in het digitale afhangsysteem in de gang van het 
paviljoen. Een beschrijving voor het gebruik is aanwezig. Je kunt een baan reserveren via de 
website en de Clubapp. Het systeem bepaalt aan de hand van het aantal ingevoerde 
pasjes/opgegeven medespelers de tijd die voor jou en je medespelers gereserveerd wordt. 
Niet afhangen betekent geen rechten op de baan. Als iemand anders de baan op wil, die wel 
afgehangen heeft, dien je de baan te verlaten. Dit geldt voor zowel jeugd- als seniorleden. Als 
er niemand naar de baan komt kun je blijven spelen totdat er iemand zich meldt die 
afgehangen heeft voor de baan.

4.1.2 Bespeelbaarheid banen 

Als het park open is, zijn in principe alle banen bespeelbaar, tenzij anders aangegeven. 
Onder bepaalde weersomstandigheden mogen de banen niet worden bespeeld: 

 • Bij onweer
 • Bij sneeuw, ijzel of hagel
 • Bij opdooi, na een periode met strenge vorst ( een aantal dagen niet spelen
 • Bij opdooi, na een periode van lichte vorst en als de banen nog wit zijn!

De onderhoudscommissie is gerechtigd voor het nemen van besluiten over bespeelbaarheid 
van de banen. In geval de banen niet bespeelbaar zijn wordt je op de hoogte gesteld middels 
een nieuwsflits op de Clubapp. 

4.1.3 Na het spelen 

De baan netjes achterlaten, ook eventueel zaken van anderen opruimen. Vegen hoeft niet

4.1.4 Speeltijden

NA 23.00 uur MAG ER NIET GESPEELD WORDEN! DE VERLICHTING MOET DAN OOK 
UIT.

 • Enkel spel : 45 minuten, incl. inspelen en opruimen!
 • Dubbel spel : 60 minuten, incl. inspelen en opruimen!
 • Miniveld : 45 minuten 

Bij drukte dubbelen! 

Baan 4: is tot 19.00 uur jeugdbaan en aan de jeugd voorbehouden. Na dit tijdstip is dit een 
gelijke rechten baan. Baan 1-2-3-5-6 zijn gelijke rechten banen. 
Gelijke rechten baan spreekt voor zich, zowel senioren als junioren kunnen met het 
afhangsysteem gebruik maken van deze banen. Als er bij de competitie of andere activiteiten 
gebruik wordt gemaakt van 5 banen, is de vrije baan (baan 4) een gelijke rechten baan. 

Baan 5 en 6: Trainingen van TML vinden op deze banen plaats.

Uitzonderingen

Bij activiteiten die nog niet in het afhangsysteem zijn vastgesteld kan op aanwijzing van de 
organisatie van een baan gebruik worden gemaakt met behulp van het afhangsysteem (dit is 
altijd een gelijke rechten baan). Indien alle banen door de activiteit worden gebruikt wordt dit 
aan de leden bekend gemaakt via de website, en/of Nieuwsflits en/of mail.

4.1.5 Toegang en verlaten van het park 

Het park is toegankelijk met behulp van je ledenpas. 

Buitenpoort: Haal je pas door de lezer.

Buitendeur: De deur naar de kleedkamers en toiletten kun je openen door je ledenpas door de 
lezer (rechts van de toegangsdeur van het paviljoen) te halen. 

Kantinedeur: Alle seniorleden hebben toegang tot kantine via het geactiveerde pasje. Wil je in 
de kantine dan moet je het pasje door de lezer halen rechts van de kantinedeur. Op datzelfde 
moment wordt jouw naam door het systeem vastgelegd en ben jij verantwoordelijk voor de 
gang van zaken in de kantine. 

Verlaten van het Park 

Als je alleen de buitenpoort geopend hebt kun je zonder problemen het park verlaten. Zijn er 
geen andere tennissers meer laat dan de buitenpoort dichtvallen. 

Verlaten van het paviljoen

Ben je in het paviljoen geweest (kleed- en douchruimtes) en je bent de laatste die binnen is 
druk dan bij het verlaten van het paviljoen op knop “A” van het paneel rechts van de 
schakelaar voor de buitenverlichting. Na het indrukken onmiddellijk de locatie verlaten. 
Controleer of de deur echt dicht is. Het alarm wordt in werking gezet( 4 rode ledjes op het 
paneel branden nu. 

Heb je de kantine opengemaakt? 

Wil jij de kantine verlaten en de kantine is verder leeg doe de deur dan dicht en druk op “C” op 
het paneel rechts van de schakelaar van de baanverlichting. Er gaan 2 rode ledjes branden. 
Ben je tevens de laatste in het paviljoen druk dan op “A” en niet op ”C”( zie tekst hierboven 
over verlaten van het Paviljoen) 
Zijn er, als jij wilt sluiten, nog leden in de kantine die willen blijven dan moet een van de blijvers 
jouw verantwoordelijkheid overnemen. Hij dient daarvoor, in jouw bijzijn, zijn ledenpasje 
eenmaal door de lezer naast de kantinedeur te halen. Hij wordt vanaf dat moment door het 
systeem als nieuwe verantwoordelijke persoon aangemerkt. En zal verder handelen zoals 
hierboven omschreven.

4.1.6 Vrij spelen op de banen door jeugdleden 

Het is voor jeugdleden van andere Weerter tennisverenigingen toegestaan om vrij op ons park 
te spelen, mits ze vergezeld worden door een lid van TC Weert-Oost. 

 

5. HUIDHOUDELIJK REGLEMENT

Zoals elke vereniging heeft TCWO een Huishoudelijk Reglement. Dit wordt beheerd door de 
secretaris en wordt circa elke 5 jaar geactualiseerd. Een elektronische versie van het 
Huishoudelijk Reglement staat op de website onder het kopje clubinformatie, huishoudelijk reglement.
 
Onderwerpen in het Huishoudelijk Reglement zijn o.a.:

 • rechten en plichten der leden;
 • vergaderingen van bestuur en ledenvergaderingen niet-reguliere commissies bijvoorbeeld 
  (kascommissie).;
 • regels over besluitvorming bij TCWO;
 • organisatie Bestuur;
 • aan- en afmelden als lid.;
 • regels m.b.t. introducés;
 • bijlage met financiële afspraken algemeen;
 • rooster van aftredende bestuursleden;
 • bijlage met taken en verantwoordelijkheden van bestuur, commissies en 
  ledenadministratie;
 • bijlage rookbeleid en lid van verdiensten

5.1 Veiligheid 

In de hal van het clubgebouw staat een EHBO-verbandtrommel voor onverhoopte 
blessures en er hangt een AED. 
 
Bij toernooien en kampioenschappen wordt meestal extra medische hulp georganiseerd. 

5.2 Rookbeleid

De TCWO houdt zich aan het vigerende rookbeleid en heeft een actief rookbeleid ingevoerd. 
Dit betekent concreet dat in het hele gebouw (kantine, kleedkamers, hal) niet mag worden 
gerookt. Het is wel toegestaan om onder de vaste overkapping te roken m.u.v. de plek bij de 
toegangsdeuren  

 

6. BARDIENSTEN

De bar wordt gerund onder eigen beheer door de HAC, de bardienstcoördinator en leden van TCWO. Alle seniorleden tussen 20 en 70 jaar kopen standaard bij aanvang van elk jaar hun 2 bardiensten af (60 EURO gelijk met de Contributie). Commissieleden en Seniorleden van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van bardienst. Leden die vanaf 1 juli lid worden kopen 1 bardienst af (30 EURO) en leden die vanaf 1 oktober lid worden hoeven geen bardienst af te kopen voor dat jaar.
Medior leden van 18 jaar hoeven geen bardienst af te kopen.
Medior leden van 19 jaar kopen 1 bardienst (30 EURO) af.

Leden zonder vrijstelling (dus met standaard afkoop van 1 of 2 diensten) worden in de gelegenheid gesteld het afkoopbedrag terug te verdienen door in te schrijven op bardiensten of onderhoudsdiensten die door de club aangeboden worden: de beloning bedraagt 30 EURO per dienst van 4 uren, dus 7,50 EURO/uur. Het is echter niet verplicht.

 • De bardiensten opengesteld voor inschrijving kunnen teruggevonden worden op de website op knltb.club en in de Clubapp.
 • Iedereen die een bardienst gaat draaien dient in het bezit te zijn van het Certificaat Verantwoord Alcohol schenken, na het behalen van dit certificaat stuurt het lid een kopie hiervan naar [email protected]..
 • De onderhoudsdiensten open gesteld voor inschrijving zullen tijdig gecommuniceerd worden middels de Nieuwsbrief.
 • Indien een thuis-spelend competitie team zelf zorgdraagt voor de bardienst kan de Team Captain van het team een vergoeding ( max. 30 EURO) voor de uitgevoerde bardienst claimen. 
 • Senior Leden die extra diensten willen uitvoeren tegen vergoeding kunnen zich aanmelden voor de bardiensten-vrijwilligers-oproep-poule. Hiervoor vindt jaarlijks werving plaats middels de Nieuwsbrief. Hierop zal de bardienstcoördinator een beroep doen wanneer er (een week van tevoren) onvoldoende aanmeldingen zijn voor opengestelde diensten.
 • Aanmelden voor een bardienst en deelname bardiensten-vrijwilligers-oproep-poule via [email protected]. En afmeldingen idem.
 • Aanmelden telefonisch 0610664070 aan de bardienstcoördinator, bij aanvang van een bardienst in het paviljoen met de gewone huistelefoon van Tcwo.
 • Afmelden telefonisch 0610664070 aan de bardienstcoördinator, na uitvoering van de bardienst in het paviljoen met de gewone huistelefoon van Tcwo.
 • Na uitvoering van de bardienst stuurt het lid voor het verkrijgen van zijn/haar vergoeding (liefst binnen 2 weken) een email naar [email protected] o.v.v.: voor- en achternaam, datum en aanvangstijdstip van de bardienst en zijn/haar IBAN (bank)rekeningnummer, daarna zal de ledenadministrateur/penningmeester binnen 14 dg. de vergoeding overmaken t.g.v. het opgegeven rekeningnummer.
 • Wil je afzien van deze terugbetaling en de club hiermee sponseren, geef dit dan door aan [email protected]. Hartelijk dank!
 • Afmelden voor een bardienst dient minimaal 48 uur van te voren plaats te vinden, per email aan de bardienstcoördinator naar [email protected].
 • Indien vragen bij het openen en sluiten van de bar, onduidelijke instructies of in geval van problemen kan gebeld worden met de weekdienst. In de bijlage checklist en algemene instructies/procedures voor de bardienst.
 • Voor informatie voor openen en sluiten van de Kantine/Paviljoen/Park zie “Baanreglement/toegang”.

 

7. ACTIVITEITEN

7.1 Activiteitenkalender

Alle door de vereniging georganiseerde activiteiten (junioren en senioren) worden aan het 
begin van het seizoen bekend gemaakt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
middels een activiteitenkalender. De meest recente versie van de activiteitenkalender is te 
raadplegen op de website www.tcweertoost.nl onder ‘Agenda’. 
Doel van de activiteiten is de bevordering van deelname van zowel ervaren als niet ervaren 
deelnemers en de versterking van de sociale interne clubverbanden. 

Zie onze actuele activiteiten kalender op de website.

7.2 Husselavond

Husselen is een begrip in de tenniswereld waarbij d.m.v. het schudden van ledenpasjes 
koppels worden gevormd. Elke woensdag vanaf 18.00 uur is er de husselavond voor 
jeugdleden. Vanaf 19.30 uur is er husselavond voor senioren. De speelsterkte varieert. De 
husselavond is vrijblijvend. Bijzonder geschikt voor nieuwe leden die hun weg nog zoeken 
binnen de TCWO en leden die geen vaste tennispartner hebben.

7.3 Toernooien en Externe competities 

7.3.1 Toernooien

Jaarlijks organiseert TCWO in de lente het Krokustoernooi) en in de zomer in week 34 het 
Open toernooi dat open staat voor inschrijvingen door alle leden van de KNLTB van 17 jaar en 
ouder dus ook voor niet-leden van TC Weert. Een overzicht van alle categorieën waarin kan 
worden opgegeven (enkel en dubbel) staan vermeld op onze website en op www.toernooi.nl. 
Gedurende de duur van het toernooi zijn op doordeweekse dagen in de avond en tijdens het 
weekend de gehele dag (en afhankelijk van het aantal inschrijvingen mogelijk in het weekend 
in principe alle banen gereserveerd voor het Krokus-en Open Toernooi. Voor details over de 
speeldata zie de activiteitenkalender. 

De organisatie van deze toernooien is in handen van de Toernooi-commissie. Deze 
Commissie wordt samengesteld uit alle geledingen van de vereniging en wordt opgestart 
door de TC. Naast de wedstrijden worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld een feestavond/middag, diverse loterijen en uitzonderlijke hapjes en drankjes. 
Voor de winnaars in elke categorie worden leuke prijzen beschikbaar gesteld. 
Tevens zijn de toernooien een mooie gelegenheid voor sponsoren om bijvoorbeeld via 
sponsoren loterij en reclame-uitingen naamsbekendheid te verwerven. 

7.3.2 Externe Competities 

Namens TC Weert-Oost worden een aantal teams ingeschreven bij competities die vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de KNLTB. Inschrijvingen voor de seniorencompetities 
kunnen alleen per team worden aangemeld bij de technische commissie. 
De technische commissie heeft de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid en 
beslissingsbevoegdheid voor de aanmelding en de indeling van de competitieteams van 
de senioren. De jeugdcommissie heeft de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid en Ledenwijzer
beslissingsbevoegdheid voor de aanmelding en de indeling van de competitieteams van de 
junioren. 

Aan het spelen van competitie zijn kosten verbonden: de club betaalt de inschrijvingsgelden bij 
de bond. Ballen, reiskosten en barverbruik zijn wel voor eigen rekening van het team en 
dienen in onderling overleg geregeld te worden. 

TCWO neemt ook deel aan de regionale OLDTIMER-competitie. Hiervoor gelden speciale 
regels.

7.3 Training

Voor training maakt TCWO gebruik van de expertise en trainers van Tennis Management 
Limburg (TML). 
 
De zomertraining wordt gegeven in de periode eind maart t/m half september, de 
wintertraining vindt plaats in de periode eind september t/m half maart. Voor meer informatie 
en trainingsmogelijkheden kun je terug vinden op de website www.tm-limburg.nl van TML of contact opnemen [email protected].

 

8. CONTACT

Van elk lid is het E-mailadres en het mobiele nummer nodig om binnen de vereniging te 
communiceren en om gebruik te maken van de app. Voor het gebruik van je gegevens zie de 
privacyverklaring op de website. 
Telefoonnummers en e-mailadressen van bestuursleden en commissies kun je terugvinden op de website onder Bestuur en commissies.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 495 537 529

TC Weert-Oost

Kaaskampweg 5
6004 RT Weert

KVK-nummer

40176156